18.206.48.243

 

Warto wiedzieć:
Cennik miesięcznych opłat parkingowych obowiązujących od 1.10.2022 na Kampusie Centralnym i na Kampusie Ochota.miesięcznych opłat parkingowych obowiązujących od 1.10.2022 na Kampusie Centralnym i na Kampusie Ochota.
 1. PRZEDMIOT REGULAMINU:

  Przedmiotem niniejszego Regulaminu są uregulowania dotyczące zasad korzystania z naziemnych parkingów Uniwersytetu Warszawskiego, zwanych Strefami Parkingowymi w następujących lokalizacjach:
  1. Parking Teren Centralny (Strefa Parkingowa nr 1) – Krakowskie Przedmieście 26/28 – wjazd od ulicy Krakowskie Przedmieście i od ulicy Oboźnej. W wyjątkowych przypadkach uruchamiany wjazd od Kościoła Wizytek.
  2. Parking Teren Kampusu „Ochota” (Strefa Parkingowa nr 2) – ul. Banacha 2B – wjazd od ulicy Banacha, Miecznikowa, Żwirki i Wigury.
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

  1. Parkingi są administrowane przez Biuro Gospodarcze Uniwersytetu Warszawskiego, zwane dalej „BG-UW” .
  2. Parkingi wyposażone są w system monitorowania CCTV, a nagrania archiwizowane są przez 14 dni - – szczegółowe zasady stosowania monitoringu opisuje Regulamin Monitoringu Wizyjnego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2020 r. poz. 307).
  3. Parkingi przeznaczone są do parkowania samochodów osobowych, o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t.
  4. Parking wewnętrzny UW jest parkingiem niestrzeżonym.
  5. Poprzez pozostawienie Samochodu na parkingu, Użytkownik nie zawiera z Uniwersytetem Warszawskim umowy przechowania Pojazdu, ani żadnej innej umowy zobowiązującej Uniwersytet do sprawowania pieczy nad Pojazdem Użytkownika. Elementy ogrodzenia terenu parkingu, w szczególności szlabany, bramy wjazdowe i słupki, mają na celu wyłącznie uniemożliwienie korzystania z parkingu przez osoby nieuprawnione.
  6. Na miejscach dla niepełnosprawnych mogą parkować tylko pojazdy do tego uprawnione.
  7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie obowiązują kierujących pojazdami służb ratowniczych,  biorących udział w akcjach ratowniczych.
 3. ZASADY WJAZDU

  1. Każdy użytkownik poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
  2. BG-UW wydaje 2 typy identyfikatorów:
   1. Identyfikator TK ZDM – wydawany za zgodą Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości w porozumieniu i ustalonym limitem na dany rok kalendarzowy przez Zarząd Dróg Miejskich na numer rejestracyjny pojazdu;
   2. Identyfikator UW – wydawany za zgodą Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości, w porozumieniu z kierownikami jednostek organizacyjnych UW przez Sekcję Zabezpieczenia Obiektów BG-UW na numer rejestracyjny pojazdu;
   3. Identyfikatorów „na okaziciela” BG-UW nie wydaje.
  3. Posiadacz identyfikatora zobowiązany jest do udostępnienia UW adresu e-mail oraz numeru telefonu (bezpośredniego kontaktu) Identyfikator jest własnością Uniwersytetu Warszawskiego i może zostać odebrany przez Straż UW w przypadku naruszenia zasad korzystania z parkingu i przekazany do wyjaśnienia sprawy przez Z-cę Kanclerza ds. Nieruchomości lub Kierownika Biura Gospodarczego.
  4. Identyfikator upoważnia Użytkownika do wjazdu, do danej Strefy Parkingowej i zaparkowania samochodu na dostępnym w chwili wjazdu miejscu parkingowym w godzinach 6.00- 22.00. BG-UW nie gwarantuje Użytkownikowi miejsca parkingowego w danej Strefie Parkingowej.
  5. W wyjątkowych sytuacjach pozostawienie pojazdu na całą dobę wymaga uzyskania pisemnej zgody Z-cy Kanclerza ds. Nieruchomości.
  6. Warunkiem możliwości wjazdu do Strefy Parkingowej jest posiadanie identyfikatora lub informacja o możliwości wjazdu i parkowania umieszczona w systemie informatycznym Straży UW.
  7. Przy wjeździe do Strefy Parkingowej, identyfikator należy okazać nie czekając na wezwanie strażnika.
  8. Identyfikator w czasie parkowania powinien znajdować się w widocznym miejscu za szybą pojazdu.
  9. Pojazd korzystający z parkingu powinien być odpowiednio zabezpieczony.
  10. Użytkownicy parkingu zobowiązani są do:
   1. zapoznania się z przepisami niniejszego Regulaminu;
   2. przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i sanitarnych;
   3. przestrzegania i realizowania poleceń porządkowych Straży UW;
   4. zachowania na terenie parkingu czystości.
  11. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd.
  12. UW nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe w wyniku kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia, uszkodzenia i utratę pojazdu, powstałe na terenie parkingu z winy Użytkownika, osób trzecich lub siły wyższej.
  13. UW odpowiada za wszystkie szkody zawinione w sposób udowodniony przez jej pracowników. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu.
  14. Użytkownik odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie zarządzanym przez UW, przez niego samego, jego pracowników, zleceniobiorców lub jego osoby towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o danym zdarzeniu i złożenia „Oświadczenia” w formie pisemnej, nie później niż przed opuszczeniem parkingu.
  15. Wszelkie szkody powstałe na terenie parkingu, likwidowane są w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy szkody.
 4. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  1. Na terenie Stref Parkingowych obowiązują stosowne przepisy przeciwpożarowe.
  2. Droga i parkingi na terenie Uniwersytetu Warszawskiego są „strefą ruchu” i obowiązują na nich przepisy w rozumieniu Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.).
  3. Na terenie Kampusu Centralnego i Kampusu „Ochota”, wolno poruszać się pojazdem z prędkością do 20 km/h.
  4. Na terenie parkingów dozwolone jest poruszanie pojazdami zgodnie z kierunkiem ruchu wyznaczonym przez właściwe oznaczenia.
  5. Na terenie parkingów zabronione jest:
   1. zatrzymywanie się na drogach dojazdowych i pożarowych;
   2. parkowania poza wyznaczonymi miejscami postoju;
   3. parkowania na chodnikach i terenach zielonych;
   4. pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnikiem;
   5. prowadzenie pojazdu bez włączonych świateł mijania lub świateł do jazdy dziennej;
   6. palenie wyrobów tytoniowych oraz używanie otwartego ognia;
   7. dokonywanie napraw pojazdu;
   8. mycie pojazdu, wymiana cieczy chłodzącej, paliwa lub oleju;
   9. parkowania pojazdów z nieszczelnymi układami (np. paliwowym, olejowym, hydraulicznym lub innym);
   10. przewożenia i pozostawiania w pojazdach substancji i materiałów łatwopalnych i wybuchowych a także mogących doprowadzić do skażenia biologicznego;
   11. pozostawiania w pojazdach małoletnich dzieci bez nadzoru osób dorosłych;
   12. pozostawiania w pojazdach żywych zwierząt bez nadzoru właściciela;
   13. zaśmiecania terenu.
  6. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone mieniu UW lub osobom trzecim na terenie parkingu.
  7. Pojazdy wolno stawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych. Jeżeli pojazd użytkownika zablokuje ruch na terenie parkingu bądź zostanie zaparkowany poza oznaczonymi miejscami postojowymi, administrator parkingu będzie uprawniony do odholowania pojazdu na koszt użytkownika. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
  8. Administrator parkingu jest upoważniony do usunięcia pojazdu z Parkingu w sytuacji wystąpienia nagłego zagrożenia i związanych z tym akcji ratowniczych.
  9. Użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do poleceń Straży Akademickiej.
  10. Przestrzeganie regulaminu obowiązuje w równym stopniu wszystkich użytkowników miejsc parkingowych.
 5. ZASADY PRZYDZIAŁU IDENTYFIKATORÓW:

  Przydział Identyfikatorów uprawniających do wjazdu i parkowania ze względu na uwarunkowywania organizacyjno-techniczne w każdej ze Stref Parkingowych odbywa się odmiennie:
  1. Zasady przydziału Identyfikatorów w Strefie Parkingowej nr 1:
   1. Strefa Parkingowa nr 1 jest przeznaczona dla:
    • wszystkich pracowników UW z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście, których dziekani poszczególnych wydziałów lub kierownicy jednostek organizacyjnych wskażą do przyznania prawa wjazdu – w ramach przyznanego limitu przepustek na dany rok akademicki. Decyzje w sprawie wydania przepustek podejmuje Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości – identyfikatory wydawane są bezpłatne do czasu przyjęcia odmiennych zasad;
    • wszystkich pracowników UW z siedzibami poza Terenem Centralnym, dla których Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości przydzieli prawo wjazdu – identyfikatory wydawane są bezpłatne do czasu przyjęcia odmiennych zasad;
    • podmiotów gospodarczych realizujących zadania na terenie Centralnym, którym Z-ca Kanclerz ds. Nieruchomości UW lub Kierownik Biura Gospodarczego przydzieli prawo wjazdu – identyfikatory wydawane są odpłatnie na podstawie umowy wg stawki określonej przez Kierownika BG-UW na dany okres.
   2. Strefa Parkingowa nr 2 jest przeznaczona dla:
    • wszystkich pracowników UW z siedzibą przy ul. Banacha, ul. Miecznikowa, ul. Pasteura, ul. Pogorzelskiego, ul. Żwirki i Wigury, których dziekani poszczególnych wydziałów lub kierownicy jednostek organizacyjnych wskażą do przyznania prawa wjazdu – w ramach przyznanego limitu przepustek na dany rok akademicki. Decyzje w sprawie wydania przepustek podejmuje Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości – identyfikatory wydawane są bezpłatnie do czasu przyjęcia odmiennych zasad.
    • wszystkich pracowników UW z siedzibami poza Kampusem „Ochota”, którym Z-ca Kanclerza ds. Nieruchomości UW przydzieli prawo wjazdu – identyfikatory wydawane są bezpłatne do czasu przyjęcia odmiennych zasad.
    • podmiotów gospodarczych realizujących zadania na terenie Kampusu Ochota, którym Z-ca Kanclerz ds. Nieruchomości lub Kierownik Biura Gospodarczego przydzieli prawo wjazdu – identyfikatory wydawane są odpłatnie na podstawie umowy wg stawki określonej przez Kierownika BG-UW na dany okres.
  2. Limity przepustek ustalone na dany rok akademicki, w porozumieniu z dziekanami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych, obowiązują w całym okresie, a prośby o wydanie dodatkowego identyfikatora w trakcie roku akademickiego nie będą realizowane. Zmiany osób uprawnionych do otrzymania przepustek, wydziały i jednostki organizacyjne realizują we własnym zakresie w ramach dostępnej ilości przepustek, a następnie zgłaszają Sekcji Zabezpieczenia Obiektów BG-UW w ramach danego kampusu.
  3. Niezależnie od wydanych przepustek, istnieje możliwość pojedynczych wjazdów pracowników i gości po uprzednim zgłoszeniu: telefonicznie i mailowo. Umożliwienie wjazdu będzie realizowane  w zależności od zajętości parkingu i możliwości zaparkowania pojazdu. Informacje w tej sprawie należy zgłaszać do:
   1. Strefa Parkingowa nr 1
    Kierownictwo Sekcji Zabezpieczenia Obiektów BG-UW tel. 22 55 20 807
    Dowódcy Straży UW tel. 22 55 20 341, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
   2. Strefa Parkingowa nr 2
    Z-ca Kierownika Sekcji Zabezpieczenia Obiektów „Ochota” BG-UW tel. 22 55 40 709
    Dowódca zmiany „Ochota” tel. 22 55 40 746, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. OGRANICZENIA WJAZDU I PARKOWANIA

  Zastrzega się, że BG-UW może wprowadzać okresowe ograniczenia parkowania lub wjazdu do poszczególnych Stref Parkingowych. W takich sytuacjach:
  1. Użytkownicy  przyjmują do wiadomości, że w związku z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych w Strefach Parkingowych, BG-UW nie gwarantuje dostępności miejsc wszystkim osobom, którym zostanie wydany identyfikator.
  2. Użytkownicy Stref Parkingowych posiadających Identyfikator UW (z wyjątkiem użytkowników posiadających Identyfikatory ZDM przyznane przez Z-cę Kanclerza ds. Nieruchomości), przyjmują do wiadomości, że w przypadku dni, w których odbywać się będą posiedzenia Senatu, uroczystości ogólnouczelniane lub inne imprezy, powstanie konieczność zarezerwowania dla uczestników tych wydarzeń stref parkingowych. Miejsca te, będą rezerwowane w obszarze Strefy Parkingowej nr 1 lub nr 2, co znacznie zmniejszy dostępność miejsc parkingowych w tych dniach i może spowodować brak dostępu do parkingów BG-UW dla osób posiadających Identyfikator UW.
  3. Użytkownicy Stref Parkingowych przyjmują do wiadomości, że w przypadku prowadzonych na terenach UW prac remontowych lub remontowo-budowlanych, powstanie konieczność wyłączenia miejsc parkingowych Strefy Parkingowej nr 1 lub nr 2, co znacznie zmniejszy dostępność miejsc w tych dniach i może spowodować brak dostępu do parkingów BG-UW dla osób posiadających Identyfikator UW.
  4. Posiadacze Identyfikatorów UW będą każdorazowo informowani o planowanych ograniczeniach z  odpowiednim wyprzedzeniem: mailowo na podane adresy mailowe lub sms na wskazane numery telefonów.
  5. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w pkt 1, 2 i 3 Użytkownikom nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie finansowe wobec Uniwersytetu Warszawskiego za pozostawienie samochodu w strefie płatnego parkowania ze względu na brak miejsc na terenach Stref Parkingowych UW.
  6. Staż UW w ramach potrzeby zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, ma prawo do wyłączenia pojedynczych miejsc postojowych lub zmiany organizacji ruchu bez wcześniejszego powiadamiania.
  7. Każdy Użytkownik wyraża zgodę na opisane powyżej warunki i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu.
 7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Użytkownik przekazuje Uniwersytetowi Warszawskiemu dane osobowe jako osoby upoważnionej do korzystania z miejsc postojowych. w granicach określonych regulaminem.
  2. Użytkownik, który występuje w imieniu innych osób ubiegających się o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu i parkowania na terenach UW potwierdza, że posiada podstawę prawną do ich przekazania.
  3. Zakres przekazanych danych obejmuje: imię, nazwisko, nr rejestracyjny, markę samochodu, e-mail, numer telefonu kontaktowego.
  4. Administratorem danych przetwarzanych w związku z korzystaniem z miejsc postojowych na terenach Uniwersytetu Warszawskiego jest:Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
   Z administratorem można kontaktować się: listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną, do której kierowana jest korespondencja);Z administratorem można kontaktować się: listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa (należy wskazać jednostkę organizacyjną, do której kierowana jest korespondencja);telefonicznie: 22 55 20 000.
  5. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować mailowo pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Z IOD można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski oraz korzystania przez użytkowników z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
  6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
   1. przygotowania, wydania i użytkowania identyfikatorów wjazdowych – podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO ;
   2. identyfikacji osób uprawnionych do korzystania z wjazdu i parkowania na terenach UW – podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   3. wykonania umowy najmu miejsca parkingowego – podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
   4. zapewnienie oraz zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Uniwersytetu Warszawskiego oraz ustalenie przebiegu zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Uniwersytetu Warszawskiego – podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e RODO;
   5. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń – podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
   1. ważności przepustki;
   2. obowiązywania umowy;
   3. niezbędny do ustalenia przebiegu zdarzeń naruszających bezpieczeństwo i porządek;
   4. niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym.
  8. Dostęp do danych osobowych będą posiadać upoważnieni pracownicy, współpracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków służbowych. Odbiorcami danych mogą być także podmioty, którym administrator zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
  9. Gwarantujemy realizację wszystkich praw na zasadach określonych przez RODO tj. prawo do:
   1. dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
   2. sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
   3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   4. usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
   5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
  10. Podanie danych jest niezbędne dla uzyskania identyfikatorów wjazdowych, w przypadku niepodania danych korzystanie z miejsc parkingowych może być utrudnione lub niemożliwe.
 8. SKARGI I WNIOSKI

  Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać na adres: Skargi i wnioski związane z korzystaniem z parkingu należy zgłaszać na adres: Uniwersytet Warszawski, Biuro Gospodarcze, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa  tel. 22 55 20 346, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. ZMIANA REGULAMINU

  1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2022 r.
  2. Uniwersytet Warszawski zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu.
  3. O każdej proponowanej zmianie regulaminu, Uniwersytet Warszawski powiadomi Użytkownika z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji organu administracji publicznej lub sądu.
  4. Zmiany regulaminu obowiązują Użytkownika od dnia wejścia ich w życie, chyba że Użytkownik zwróci identyfikator przed tą datą.
 10. INNE POSTANOWIENIA

  1. W sprawach, które nie zostały uregulowane w regulaminie, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
  2. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, UW nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  3. Najemca będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a UW, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).