44.211.117.197

Regulamin Biura Gospodarczo - Logistycznego

§ 1

Biuro Gospodarczo-Logistyczne (BGL) jest jednostką organizacyjną administracji ogólnouniwersyteckiej, podlegającą kanclerzowi.

§ 2

 1. BGL kieruje kierownik BGL przy pomocy dwóch zastępców, kierowników sekcji oraz kierowników obiektów dydaktycznych.
 2. Kierownik BGL jest odpowiedzialny za prawidłową realizację zadań należących do BGL określonych w Regulaminie Organizacyjnym Uniwersytetu Warszawskiego.

§ 3

Realizacja zadań należących do BGL odbywa się poprzez sekcje i stanowiska pracy wchodzące w skład struktury BGL:

§ 4

 1. Zastępcy kierownika BGL ds. administracyjno-finansowych, podlegają:
  1. Sekcja Księgowości;
  2. Sekcja Zaopatrzenia;
  3. Sekcja Umów, Nieruchomości i Administracji Budynków Mieszkalnych.
 2. Zastępcy kierownika BGL ds. eksploatacji i obsługi obiektów podlegają kierownicy obiektów dydaktycznych.
 3. Sekcja Straż Uniwersytetu Warszawskiego merytorycznie podlega kanclerzowi, a organizacyjnie kierownikowi BGL.
 4. Pozostałe jednostki BGL podlegają bezpośrednio kierownikowi BGL

§ 5

 1. Do podstawowych zadań Sekcji Straż Uniwersytetu Warszawskiego należy:
  1. ochrona majątku i mienia Uczelni;
  2. kontrola zabezpieczenia budynków;
  3. kontrola dostępu dla pojazdów wjeżdżających na teren centralny i kampusu „Ochota”, prowadzenie rejestru przepustek;
  4. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku podczas imprez organizowanych przez władze Uczelni i organizacje studenckie;
  5. zabezpieczenie majątku Uczelni w przypadku włamania lub kradzieży;
  6. monitorowanie elektronicznych systemów ochrony obiektów;
  7. współpraca z inspektoratem BHP i PPoż., policją oraz firmami instalującymi i  konserwującymi systemy alarmowe.
 2. Do podstawowych zadań Sekcji Obsługi Terenu Centralnego należy:
  1. utrzymanie porządku na terenie centralnym;
  2. nadzór nad wywozem nieczystości;
  3. obsługa porządkowa imprez i uroczystości organizowanych przez władze Uczelni oraz organizacje studenckie;
  4. świadczenie usług transportowych dla jednostek administracji centralnej.
 3. Do podstawowych zadań Sekcji Obsługi Kampusu Ochota należy:
  1. utrzymanie porządku na terenie Kampusu Ochota;
  2. nadzór nad wywozem nieczystości;
  3. obsługa porządkowa imprez i uroczystości organizowanych przez władze Uczelni oraz organizacje studenckie.
 4. Do podstawowych zadań kierowników obiektów dydaktycznych należy:
  1. organizacja i nadzór pracy podległych pracowników obsługi budynków;
  2. utrzymanie porządku i zapewnienie bezpieczeństwa w obsługiwanych obiektach i przyległym terenie zewnętrznym;
  3. nadzór nad powierzonym majątkiem Uczelni;
  4. optymalizacja i kontrola kosztów utrzymania budynków;
  5. zapewnienie właściwych warunków pracy studentom i pracownikom Uczelni;
  6. kalkulacja kosztów związana z wynajmem sal dydaktycznych dla jednostek organizacyjnych Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych;
  7. współpraca z organizatorami konferencji oraz imprez zaakceptowanych przez władze Uczelni;
  8. prowadzenie Książki Obiektów Budowlanych z upoważnienia kanclerza ds. technicznych;
  9. zlecanie obowiązkowych kontroli stanu technicznego budynków;
  10. współpraca z Biurem Technicznym w zakresie: zgłaszania usterek, wnioskowania o wykonanie remontów, organizowania miejsca pracy dla wykonawców remontów.
 5. Do podstawowych zadań Sekcji Umów, Nieruchomości i Administracji Budynków Mieszkalnych należy:
  1. przygotowywanie i prowadzenie umów najmu, użyczenia i dzierżawy oraz nadzór nad ich właściwą realizacją;
  2. wystawianie faktur za czynsz, media, wywóz nieczystości itp.;
  3. kontrola terminów płatności i monitowanie dłużników;
  4. współpraca z najemcami;
  5. obsługa budynków i najemców lokali mieszkalnych;
  6. sporządzanie umów na konserwację instalacji i urządzeń znajdujących się w budynkach obsługiwanych przez BGL;
  7. prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę towarów i usług dla BGL i jednostek organizacyjnych administracji ogólnouniwersyteckiej;
  8. współpraca z Działem Zamówień Publicznych w przygotowywaniu przetargów ogólnouniwersyteckich;
  9. prowadzenie umów na dostawy i usługi zawarte w wyniku postępowań prowadzonych przez Dział Zamówień Publicznych;
  10. monitoring umów prowadzonych przez BGL.
 6. Do podstawowych zadań Sekcji Księgowości należy:
  1. prowadzenie rejestrów i rozliczanie faktur gotówkowych i przelewowych z tytułu zakupów realizowanych dla jednostek administracji ogólnouniwersyteckiej;
  2. prowadzenie ewidencji rozliczeń za zużyte media budynkach zarządzanych przez BGL;
  3. wystawianie obciążeń na inne jednostki organizacyjne Uczelni;
  4. sporządzanie umów cywilno-prawnych w ramach prac zleconych przez BGL.
 7. Do podstawowych zadań Sekcji Technik Audiowizualnych należy:
  1. obsługa audiowizualna zajęć dydaktycznych, uroczystości i konferencji organizowanych w budynkach obsługiwanych przez BGL;
  2. obsługa i konserwacja sprzętu audiowizualnego;
  3. prowadzenie wypożyczalni sprzętu audiowizualnego dla jednostek Uczelni i organizacji studenckich;
  4. wnioskowanie o zakup lub naprawę sprzętu.
 8. Do podstawowych zadań Sekcji Zieleni należy:
  1. konserwacja terenów zielonych;
  2. zakładanie nowych terenów zielonych;
  3. produkcja roślin rabatowych;
  4. zapewnienie i pielęgnacja roślin ozdobnych w pomieszczeniach reprezentacyjnych;
  5. współpraca ze służbami miejskimi odpowiedzialnymi za konserwację zieleni;
  6. opieka nad grobami Rektorów Uniwersytetu Warszawskiego.
 9. Do podstawowych zadań Sekcji Zaopatrzenia należy:
  1. realizacja zamówień na materiały, urządzenia, wyposażenie biur dla jednostek administracji ogólnouczelnianej;
  2. zakup i dystrybucja biletów komunikacji miejskiej;
  3. prowadzenie magazynu druków i dyplomów studenckich, monitorowanie zapotrzebowania na ww. artykuły;
  4. sporządzanie cenników prania i naprawy odzieży ochronnej.sporządzanie cenników prania i naprawy odzieży ochronnej.

§ 6

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.
 2. Traci moc Regulamin z dnia 1 grudnia 2011 r.